پویش
منو

مركز ملي گياهان دارويي وزارت جهاد کشاورزی به رياست جناب آقای دكتر پيمان يوسفي آذر، برگزاري اين پویش ملي را با كمك خرد جمعي و با راهبري وزارت جهاد كشاورزي بر عهده دارد تا شاهد افزایش روزافزون مصرف گياهان دارويي در كشور باشيم.
تيم برگزاري متشكل از متخصصان گياهان دارويي، فارماكولوژي، روانشناسي، منابع طبيعي و مديريت مي‎باشد كه با شناخت کامل از زنجیره ارزش و بازار گياهان‎دارويي به تلاش شبانه‎روزي جهت محقق گشتن اين رويداد مهم مي‎پردازند.